Li Xiao-Xiang wins APL Kunming Main Event+

Li Xiao-Xiang wins APL Kunming Main Event